Koulutukset

Räätälöimme koulutuksen aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Emme halua tuottaa koulutusta, joka on irrallaan osallistujien arjesta tai toistelee kuulijoille itsestäänselvyyksiä, vaan vaadimme itseltämme enemmän. Pitkä kokemus koulumaailmasta ja sen muutostuulien seuraamisesta käytännön näkökulmasta varmistaa koulutuksiimme riittävän "jalat maassa" -otteen. Ota siis yhteyttä ja kerro, mitä tarvitsette!

Kaikkiin koulutuksiin voidaan liittää jatkoksi työnohjauksellinen valmentava prosessi, jolla tuetaan opitun siirtymistä osaksi arjen toimintaa ja kehittymistä kokeilujen myötä.

Eletään ihmisiksi - valmentava ohjaus ja kohtaamisen taidot opettajan työssä

Koulutuksen tavoitteena on pohtia, missä määrin kuka tahansa opettaja voi toimia tärkeänä kasvun ja hyvinvoinnin tukena nuorille. Monet opettajat arastelevat kohdata opiskelijoita esimerkiksi luokanvalvojan, lukion ryhmänohjaajan tai tutoropettajan roolissa ajatellen, että pitäisi olla psykologi tai muu "ammattilainen" voidakseen avata mahdollisuuden vähän syvemmälle keskustelulle. Tässä koulutuksessa tunnustellaan, mikä voisi olla mahdollista kenelle tahansa aikuiselle, ja tutustutaan joihinkin menetelmiin, joiden avulla voi madaltaa kynnystä puhua myös herkiksi koetuista aiheista ja olla turvallisesti ihminen ihmiselle. Lisäksi harjoitellaan voimavara- ja ratkaisukeskeistä keskustelua opettajan työkaluna.  

Koulutus voidaan suunnata koko opettajayhteisölle tai esimerkiksi vain ryhmänohjaajina toimiville. Tähän koulutukseen suosittelemme jatkoksi työnohjauksellista työskentelyä, jossa voidaan reflektoida arjessa saatuja kokemuksia.

Oivalluksia oppimisen tueksi

Koulutuksessa käydään läpi, mitä nykytutkimuksen valossa tiedetään oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja pohditaan opettajien keinoja tukea lasten ja nuorten oppimisvalmiuksia. Mukaan voidaan haluttaessa liittää myös motivaation näkökulma. Koulutus voidaan toteuttaa tiiviinä luentona (90 min), vuorovaikutteisemmin (3 h) tai perusteellisempana koko päivän oppimisprosessina, jossa rakennetaan pidemmälle vietyjä sovelluksia käytäntöön (6 h).

Tästä koulutuksesta voidaan tehdä myös opiskelijaversio lukiolaisille tai korkea-asteen opiskelijoille.

Kun ei oo motii

Koulutuksessa tutustutaan oppimisen ja opiskelun kannalta merkitykselliseen tutkimustietoon motivaatiosta ja motivaatioon vaikuttamisesta. Motivaatiolla ja motivoinnin tavoilla on voimakas yhteys myös hyvinvointiin, mikä näkyy koulutuksen sisällöissä. Koulutus voidaan suunnata joko opettajille tai opiskelijaversiona lukiolaisille tai korkea-asteen opiskelijoille. Kesto voidaan mitoittaa 1,5-3 tuntiin, riippuen käsittelytavan laajuudesta ja vuorovaikutteisuudesta.

Hyvinvoiva kouluyhteisö

Oppilaitoksissa kaikilla kouluasteilla on ollut vuosia käynnissä pohdinta kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemisesta, yhteisöllisyyden rakentamisesta, opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen ja sitouttavan kouluyhteisön vahvistamisesta, ennaltaehkäisevästä yhteisöllisestä työstä ja luokanvalvojien / ryhmänohjaajien / tutoropettajien roolista kokonaisuudessa. 

Samaan aikaan teoriapuolella rummutetaan systeemisen ajattelun ja työotteen, dialogisuuden, mentalisaation sekä voimavara-ja ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksista vastauksena hyvinvointia tukevan yhteisön kehittämiseen.

Tarjoamme mahdollisuutta koota monenlaisista moduuleista teille sopiva kokonaisuus avuksi kehittämistyöhön. Sisällöt ja toimintatavat ovat räätälöitävissä juuri teidän tarpeittenne mukaan. Aloitamme aina lähtötilanteen ja tarpeiden kartoituksella ja yhteisellä vaihtoehtojen pohdinnalla.

Alla on esimerkkejä mahdollisista moduuleista:

  • Prosessityöskentelyn fasilitointi esimerkiksi yhteisön arvojen ja tavoitteiden kirkastamiseksi.
  • Vuorovaikutteiset luennot: Teoreettiseen taustaan tutustuminen käytännönläheisesti, jotta yhteisöön saadaan luotua yhteistä ajattelutapaa ja kieltä. Mukana on aina jotain suoraan käytäntöön vietävissä olevaa. Aiheita voivat olla esimerkiksi systeeminen ajattelu ja työote pedagogisissa yhteisöissä, dialogisuus asenteena ja työskentelytapana, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys asenteena ja toimintatapana.
  • Työpajat: Ohjattu käytännön menetelmien harjoittelu ja reflektointi sekä soveltaminen omaan yhteisöön. Työpajan sisältönä voi olla esimerkiksi luennon teemojen jatkotyöstäminen, ryhmäyttävät työtavat, kohtaamisen taidot, voimavarakeskeinen keskustelu, lukion "Oma Paikka" -mallin jalkauttaminen opiskelijoiden tiimien ja henkilöstön työnkuvien selkiyttämisen avulla tai lukion ryhmänohjauksen vuosikellon rakentaminen.
  • Avaintiimin sparraaminen kehitystyön jalkauttamisessa.
  • Valmennuksellinen työnohjaus ryhmänohjaajien tai luokanvalvojien tiimeille esimerkiksi viisi kertaa lukuvuodessa. Tavoitteena on ohjatusti luoda tilaa ja tukea kokeilemalla oppimiselle, reflektoida koettua ja antaa pontta opitun viemiselle käytäntöön. Aikuisten oppimisessa kokemuksellisuus ja reflektointi lopulta ovat ne elementit, jotka synnyttävät muutoksia identiteetissä, ajattelun syvemmissä rakenteissa ja sitä kautta kestävämmin toiminnassa.
  • Esihenkilötuki muutosvastarinnan kohtaamiseen ja viisaaseen muutoksen läpiviemiseen.

Työn tuunaaminen

Koulutuksessa sovelletaan työnohjauksessa usein käytettyjä menetelmiä suuremman ryhmän kanssa. Tavoitteena on jäsentää oman työn kuormitustekijöitä, omia voimavaroja ja niihin vaikuttamista, rajoja ja rajoista kiinni pitämistä sekä palautumista tukevia käytänteitä. Sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Haluttaessa voidaan rakentaa myös kokonaisvaltainen hyvinvointipäivä, jossa on mukana myös rentoutusta ja tietoisuustaitoharjoitteita. Prosessia voidaan syventää työnohjauksellisilla pienryhmillä. 

Teidän toiveenne? 

Selvitä, osaisimmeko vastata siihen! Muista myös prosessikonsultaation mahdollisuus, jos kaipaatte tukea kehittämisprosessien organisointiin ja läpiviemiseen.