Työnohjaus - meidän näkemyksiämme

 • Haluatko kirkastaa oleellisen perustehtäväsi työn moninaisen silpun keskeltä, tunnistaa vaikuttamisen mahdollisuuksia ja lisätä hallinnan ja pystyvyyden tunnetta?
 • Tarvitsetko boostia ajanhallinnan ja rajojen asettamisen kanssa?
 • Haluatko työtiimisi kanssa kehittää hyvinvointia tukevaa yhteisen tekemisen meininkiä sekä työn sujuvuutta?
 • Haluatko kehittyä esihenkilönä tai työntekijänä, löytää vahvuuksiasi ja oppimisen kohteita, kokea oivaltamisen iloa ja lisätä työn tuloksellisuutta?

Tätä tarjoaa työnohjaus.


Työnohjaus on

 • kokemuksellisen oppimisen prosessi, jossa itseymmärrys, itsesäätelyn kyvyt, sosiaaliset taidot sekä työn hallinta lisääntyvät
 • työhön liittyvien ajatusten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä rauhassa pysähtyen 

 • pystyvyysuskon ja mielekkyyden kokemuksen vahvistamista ammattilaisen ohjauksessa 

 • rajojen tunnistamista ja rajanvedon harjoittelua 

 • väline ehkäistä uupumusta ja vapauttaa voimavaroja ja luovuutta rikastamaan ja tehostamaan työtä

Työnohjaus ruokkii myönteistä vuorovaikutusta

Työnohjaus lujittaa rakentavaa, arvostavaa ja turvallista tapaa kommunikoida ja ruokkii näin avoimuuden ja erilaisten näkemysten huomioimisen varaan rakentuvaa vuorovaikutuskulttuuria. Työnohjaus auttaa myös ratkaisemaan ja ennaltaehkäisemään työn sujuvuutta haittaavia vuorovaikutuksen pulmia ja konfliktitilanteita.

Työnohjaus rakentaa hyvinvointia ja vapauttaa voimavaroja kehittämiseen

Työnohjaus tukee työssä jaksamista, työmotivaatiota, työn tavoitteellisuutta sekä työhön liittyvien asenteiden ja tunteiden jäsentelyä.

Työnohjaus mahdollistaa myös työyhteisön pelisääntöihin, toimintatapoihin ja työprosesseihin liittyvien muutostarpeiden tehokkaan tunnistamisen ja kehittämisen. Se tarjoaa henkilöstölle tehokkaan tavan osallistua oman työnsä kehittämiseen. Yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumisen tarkastelu haastaa jokaista osallistujaa ottamaan vastuuta ja keskittymään enemmän omaan kuin muiden tekemiseen.

Työnohjaus tukee muutosprosesseja ja oppimista

Työnohjaus auttaa työyhteisöä sisäistämään muutoksen tavoitteet sekä tukee henkilöstön jaksamista muutostilanteissa. Työnohjaus tarjoaa lisäksi säännöllisen ajan ja paikan muutoshankkeiden edistymisen seurantaan, päivittämisen ja kirittämiseen. 

Työnohjaus sopii erinomaisesti myös vahvistamaan ja syventämään jotakin koulutuksessa tai prosessikonsultaatiossa aloitettua. Todellinen muutos tapahtuu työn arjessa ja voi vaatia tuekseen tietoista reflektointia aika ajoin. 

Työnohjaus sopii sinulle, joka

 • haluat kehittyä esihenkilönä tai työntekijänä
 • olet utelias tutkimaan suhdettasi työhön ja sen haasteisiin
 • haluat aktiivisesti tuunata tapaasi tehdä työtä ja suhdettasi ajanhallintaan ja rajoihisi
 • koet ehkä tarvetta purkaa työssä syntynyttä tunnekuormaa
 • haluat ymmärtää ja hallita paremmin työsi vuorovaikutusilmiöitä

Työnohjaaja

 • kutsuu katsomaan asioita eri näkökulmista
 • haastaa automatisoituneita uskomuksia ja toimintoja
 • houkuttelee esiin tietoisuuden rajamailla olevia oivalluksia
 • auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia
 • tukee tunteiden ja vuorovaikutusilmiöiden kohtamisessa 
 • innostaa kokeilemaan ja oppimaan kokemuksista
 • auttaa kirkastamaan perustehtävää ja ammatti-identiteettiä
 • ei ole sinun alasi huippuosaaja vaan ohjaamisen ja psykologisten työn yksilö- ja ryhmäilmiöiden ammattilainen

Työnohjaus toteutuu

tyypillisesti työajalla ja työnantajan kustantamana

 • noin 2-4 viikon välein ja kestää 0,5-2 vuotta. 
 • yksilöohjauksena tai ryhmätyönohjauksena keskenään samantyyppistä työtä tekeville vertaisille tai yhteisötyönohjauksena samasta tiimistä tai työpaikasta tuleville ja heidän esihenkilölleen
 • joko kasvokkain tai etäyhteyksin.

Työnohjaukseen voi kuitenkin hakeutua myös omakustanteisesti ja omalla ajalla, ja työskentely on räätälöitävissä esim. 1-5 tapaamiskerran mittaiseksi.

Suomen työnohjaajat ry:n kuvaus työnohjauksesta ja sen tuloksista